Порядок проведення засідань Ради

Рішення Ради приймаються на засіданні Ради, які проводяться за необхідністю, але не рідше ніж 1 (один) раз у квартал. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ⅔ Членів Ради.

Засідання Ради скликаються:

  • з ініціативи голови Ради; та/або
  • на вимогу не менше ніж 50% (п’ятдесяти відсотків) Членів Ради.

Члени Ради мають отримати повідомлення про проведення засідання Ради не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до проведення такого засідання. Секретар Ради надсилає Членам Ради повідомлення про проведення засідання Ради електронною поштою або за допомогою будь-яких інших засобів комунікації. Таке повідомлення повинно містити дату, час, місце та форму проведення засідання, порядок денний та матеріали, які необхідні для розгляду питань порядку денного.

Засідання Ради може проводитися за допомогою засобів дистанційного зв’язку, які забезпечують всім учасникам засідання можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів усіх Членів Ради, які присутні на засіданні.

В роботі Ради можуть брати участь треті особи, запрошені в якості експертів, з правом дорадчого голосу.

Рішення Ради оформлюються протоколом засідання Ради, яке підписують голова та секретар Ради.