Положення про голову Ради

 1. Члени Ради обирають голову Ради з представників Членів Ради строком на 1 (один) рік на засіданні Ради.
 2. Голова Ради керує та організовує діяльність Ради.
 3. Голова Ради має такі повноваження:
  • організовує діяльність Ради;
  • головує на засіданнях Ради та готує порядок денний засідань Ради;
  • представляє Раду у відносинах із органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;
  • інформує про діяльність Ради її членів; та
  • виконує інші повноваження, передбачені Меморандумом про членство.
 4. Голова Ради призначає свого заступника з числа Членів Ради (їхніх представників), який буде здійснювати повноваження голови Ради у випадку його відсутності. У випадку неможливості голови Ради або заступника взяти участь у засіданні Ради, таке засідання має бути відкладено.
 5. Голова Ради повідомляє Членів Ради про вибори нового голови за 10 (десять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання Ради шляхом направлення електронних листів.
 6. Члени Ради, які бажають висунути кандидатуру на посаду голови Ради, мають надіслати до Ради відповідну заяву, у якій має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, займана посада та контактні дані кандидата на посаду голови Ради.
 7. Заяви кандидатів на посаду голови Ради мають бути подані щонайменше за 5 (п’ять) робочих днів до проведення засідання Ради.
 8. Голова Ради обирається більшістю голосів усіх присутніх Членів Ради на відповідному засіданні Ради. Під час голосування за кандидатів на посаду голови Ради кожен Член Ради має один голос. Якщо кілька кандидатів отримали однакову кількість голосів, голос головуючого на засіданні має вирішальне значення.
 9. Питання щодо відставки та переобрання голови Ради може бути включено до порядку денного засідання Ради з ініціативи щонайменше ¾ Членів Ради. Відповідна пропозиція має містити обґрунтування необхідності відставки та переобрання голови Ради. Підставами для дострокового припинення повноважень голови Ради можуть бути:
  • невиконання або неналежне виконання ним своїх повноважень;
  • неможливість виконувати ним свої повноваження за станом здоров’я;
  • систематичне (більше 3 (трьох) разів) порушення положень Меморандуму; та
  • вчинення дій, що дискредитують та завдають шкоди діловій репутації Ради та/або Членам Ради.
 10. Для розгляду відповідної пропозиції Члени Ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання пропозиції про відставку та переобрання голови Ради проводять засідання Ради. Рішення про відставку та переобрання голови Ради приймається простою більшістю голосів усіх Членів Ради, які присутні на відповідному засіданні.
 11. До обрання нового голови Ради його функції та повноваження виконує заступник голови Ради.
 12. Якщо голова Ради до закінчення терміну свого головування залишає установу, підприємство та/або організацію, яка є Членом Ради, відповідно такий представник Члена Ради одночасно втрачає посаду голови Ради.

Голова Ради має право добровільно припинити свої повноваження на підставі поданої Раді письмової заяви.